Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Koncepce…

Koncepce rozvoje školy

na období 2017 - 2023

Roční plán práce:         Zde pdf


Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Nová Bystřice. Je školou s 1. - 9. postupným ročníkem, mateřskou školou, školní jídelnou a školní družinou. Do základní školy docházejí žáci z Nové Bystřice a okolních vesnic.

Základní škola zastává v novobystřickém regionu významnou, tradiční a neodmyslitelnou výchovně-vzdělávací roli. Od 1. 1. 2003 je škola součástí subjektu, jehož název byl k 1. 12. 2006 stanoven na Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice. Spolupráce se zřizovatelem je vysoce kvitována.

Pedagogický proces

 • Výuka podle ŠVP ZV (Školní vzdělávací program základního vzdělávání) Škola pro život, od 1. 9. 2017 v platnosti 7. verze – celá škola.
 • Škola každoročně inovuje přehled všech žáků školy s postiženími či poruchami ovlivňujícími jejich vzdělávání, u integrovaných vypracovává individuální vzdělávací plány.
  MŠ A ZŠ Nová Bystřice realizuje ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 evropský projekt Operační program –výzkum, věda, vzdělání (OP VVV) s názvem Zvyšování úrovně vzdělávání využívající tzv. šablon k podpoře těchto žáků, žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a žáků ohroženým školním neúspěchem např. formou doučování, speciální přípravy a další individuální spolupráce).

 

 • Výsledky ve výchovně – vzdělávacím procesu jsou ovlivněny:
 • zkvalitněním přístupu vyučujících a sjednocením požadavků na žáky;
 • důsledným dodržováním všech zásad klasifikace s ohledem na Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 • zpracováváním ročních plánů učiva, případnými úpravami dle potřeb žáků;
 • systém garantů výuky;
 • znalostí rodinného prostředí žáků (možnosti přípravy, nabídka doučování atd.);
 • podporou vzdělávání dle individuálních kompetencí žáka, prácí s interaktivními tabulemi (učitelé sami vytváří nebo si vyhledávají digitální učební materiály – DUM), zaváděním nových metod a forem výuky – Evropský den jazyků, Specifická prevence, Den přírody a zdraví – 1.st., Den zdraví – 2.st., Absolventské práce, sportovní Olympiáda, Pasování žáků
  1. tříd na čtenáře, další třídní projekty a skupinové vyučování.
 • Na základní škole proběhly projekty spolufinancované Evropskou unií z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Možnosti rozvoje této oblasti korespondující s navrženou koncepcí školy (=Možnosti rozvoje):

 • maximální pozornost věnovat funkčnosti a dodržování školního vzdělávacího programu;
 • důsledné dodržování všech zásad klasifikace s ohledem na Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 • podpora inkluze ve školství - požadavky na žáky – nároky, důslednost a požadavky s odlišením schopností žáků, dobrá znalost rodinného prostředí, práce s osobním maximem žáka ;
 • pozornost věnovat žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními a žákům nadaným a mimořádně nadaným, pro které se bude zpracovávat buď plán pedagogické podpory, či na základě doporučení školního poradenského zařízení (ŠPZ = SPC, PPP) individuální vzdělávací plán. V souvislosti s legislativními změnami (Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) na škole jmenovat kompetentní tým učitelů orientující se v této problematice, který v této oblasti bude nápomocen celému pedagogickému sboru, úzce bude spolupracovat se ŠPZ, s vedením školy, koordinátorkami ŠVP, ale rovněž s rodiči našich žáků. Zásadní iniciativu a aktivnější roli v této skupině by měl zastávat výchovný poradce a metodik školní prevence;
 • každoročně aktualizovat seznam žáků školy se všemi postiženími, vadami či problémy ovlivňujícími jejich vzdělávání – vyučující přizpůsobí výuku a klasifikaci potížím těchto žáků;
 • dodržovat povinnost pravidelně informovat rodiče (úspěchy i neúspěchy), vést evidenci;
 • každoroční vypracování ročních tematických plánů, od garantů vyžadovat projednání návaznosti učiva v jednotlivých ročnících a předmětech (písemnou formou, přikládat k plánům); vhodně a v maximální míře využívat ve vyučování projektů, naučit žáky samostatně sbírat a třídit poznatky a s výsledky svého zkoumání seznámit ostatní spolužáky, podporovat rozvoj čtenářské, matematické, finanční gramotnosti, včetně rozvoje výuky cizího jazyka;
 • dbát na důsledné dodržování školního řádu, zejména v oblasti kázně, povinností a práv žáků, vést k odpovědnosti za své jednání;
 • sledovat a potírat všechny formy násilí a šikanování (zde přísně uplatňovat odpovědnost třídního učitele za svou třídu), předcházet záškoláctví včasným jednáním s rodiči;
 • maximálně podporovat všechny formy vzdělávání pedagogických pracovníků, DVPP, posilovat pracovní prostředí založené na aktivní diskusi a naslouchání.

 

Kontrolní činnost

 • Kontrolní činnost provádí ředitel školy a jeho zástupci podle ročního plánu kontrol.
 • Závěry poslední inspekce ČŠI byly velmi kladné, neshledala žádné závady.

Možnosti rozvoje:

 • každoročně vypracovat plán kontrolní činnosti a interní dodatek plánu kontrolní činnosti a vytvořit si tím vlastní střednědobý autoevaluační prostředek, který bude podporou k tvorbě ročního plánu školy tak, aby se škola posouvala dál a pružně dokázala reagovat na požadavky všech zúčastněných stran: vedení školy, pedagogický sbor, žáci;
 • využívat pohospitační pohovory k rozboru kontrolní činnosti, podporovat vzájemné hospitace učitelů a jejich vzájemné sdílení při zavádění inovativních vyučovacích metod a forem práce s žáky. Pracovat s pozicí začínajícího a uvádějícího učitele.

 

Výchovná oblast

 • Na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce, nezastupitelnou roli sehrává práce školního metodika prevence, všech pracovníků školy, kteří odkrývají daný problém nebo hledají jeho možnosti řešení. Dlouhodobý záměr školy přibližovat společně tuto problematiku žákům, být v tomto směru školou otevřenou – i to je pevně zakotveno v ŠVP.

Zástupkyně ředitele školy a školní metodik prevence (v současné době ŠMP na mateřské dovolené) pravidelně organizují besedy v oblasti specifické prevence. Škola navázala výbornou spolupráci s organizací Metha vedenou paní Mgr. Boženou Havlovou.

 • Přestupky byly řešeny v souladu s Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků a vždy za přítomnosti rodičů.
 • Organizace zájmové činnosti působí rovněž jako preventivní prvek podporující smysluplné využití volného času a další kompetence žáků.
 • Škola je zapojena do odběru Školního mléka i do akce Ovoce do škol.
 • Účast na dobrovolných akcích s charitativním cílem – Projekt Vánoce, Tříkrálová sbírka.
 • Akce a projekty podporující mezigenerační spolupráci všech obyvatel – návštěvy MŠ a ZŠ, besídky ZŠ pro Dům s pečovatelskou službou, organizace akcí pro děti a jejich rodiče.
 • Motto: „Ne pro školu, pro život se učíme.“

 

Možnosti rozvoje:

 • budovat pozitivní sociální klima školy, posilovat bezpečnost všech a dbát na dodržování pravidel slušného chování a vystupování;
 • znalost rodinného prostředí žáků, nutno zachovávat mlčenlivost u zjištěných dat;
 • všechny přestupky řešit nejprve se zákonnými zástupci, v případě nezbytnosti požádat o pomoc Policii ČR nebo sociální odbor MěÚ JH;
 • všechny výchovné problémy, jednání s rodiči atd. zaznamenávat v žákovské dokumentaci;
 • aktivně novelizovat minimální preventivní program, naplňovat pracovní aktivity výchovného poradce a metodika školní prevence. Sledovat otázky specifické prevence, reagovat i na další jevy (vandalismus, šikanování atd.), informovat rodiče. Dodržovat nastavená třídní pravidla, kritéria pro skupinovou práci, včetně jejího hodnocení;
 • ve vyučování vhodně využívat: Výchova ke zdraví, Ochrana člověka za mimořádných situací, Výchova k volbě povolání, Finanční gramotnost, Dopravní výchova;
 • podporovat spolupráci žáků 1. a 2.stupně na různých akcích a projektech (např. vítání prvňáčků, čertovský den aj.);
 • pokračovat v nabídce kulturních pořadů, besed, exkurzí (inovovat je);
 • nabídnout škálu mimoškolních aktivit, relace školního rozhlasu využít k seznámení s příkladnými a následováníhodnými činy žáků školy.

 

 Soutěže, olympiády

 • Atletická olympiáda.
 • Účast školy na sportovních (AŠSK a DDM) i nesportovních soutěžích a olympiádách okresu. Funguje spolupráce školy s TJ Jiskra Nová Bystřice (učitel TV – předseda TJ).

Možnosti rozvoje:

 • na začátku školního roku zpracováván zájem o účast v okresních soutěžích;
 • každoročně připravovat školní kola olympiád;
 • za jednu z hlavních sportovních akcí považovat atletickou olympiádu (rok 2019 – výroční XXV. ročník, dlouhodobý plán, nové disciplíny vycházející ze zájmu dětí a možností zrekonstruovaného sportoviště);
 • využívat kontakty s rakouskými školami, využít je k rozšíření jazykových znalostí žáků školy;
 • při všech soutěžích a olympiádách nepovažovat za hlavní cíl vítězství, ale čestnost účastníků, kvalitní přípravu soutěže a schopnost uznat kvality ostatních.

 

Učitelský sbor

 • Tvoří 25 plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky školní družiny (z toho jedna vykonává práci pedagogické asistentky ve 3. třídě – žák IVP).

Možnosti rozvoje:

 • nadále pokračovat ve stabilizaci učitelského sboru;
 • zajistit co nejkvalitnější vybavení pro výuku (didaktická technika, pomůcky) a průběžnou modernizaci vybavení sboroven (skříňky a police, počítače, židle, varné konvice, vymalování, atd.);
 • rovný, přímý a spravedlivý přístup ke všem zaměstnancům, dělbu povinností, prevence syndromu vyhoření – DVPP, kurzy, semináře;
 • sledování pracovních výročí a životních jubileí a poskytování darů při těchto výročích;
 • přispívat částkou na stravování pracovníků ve školní jídelně, zmapovat zájem
  a  stanovit kritéria čerpání FKSP (výlety, aj.).

 

Provozní zaměstnanci

 • V ZŠ pracuje 6 provozních zaměstnanců (školník + 3 uklizečky + účetní + mzdová účetní), v MŠ jsou 3 provozní zaměstnanci (topič- údržbář, 2 uklizečky).
 • Ve školní jídelně pracuje po sloučení obou jídelen 9 zaměstnankyň, vedením je pověřena vedoucí ŠJ. Řízením provozních zaměstnanců jsou nadále pověřeni v ZŠ školník, ve ŠJ vedoucí ŠJ a v MŠ zástupkyně ředitele pro MŠ.

 

Normy, předpisy

 • Řádný chod školy jako právního subjektu musí být v součinnosti s platnými zákony, vyhláškami a nařízeními.
 • Školní předpisy - organizační řád školy + školní řád, Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, další vnitřní předpisy (platový, evidence majetku, účetnictví atd.).

 

 Stav budovy, školní jídelny, bezpečnost, hygiena

 • Škola nemá z hlediska bezpečnosti a hygieny žádný závažnější problém. Všechny třídy mají výškově stavitelné lavice a židle pro žáky, 20 tříd je vybaveno interaktivními tabulemi. Byla vybavena druhá počítačová učebna sloužící i pro výuku cizích jazyků. Ostatní materiálové vybavení na škole je na dobré úrovni, a ve spolupráci s Městem Nová Bystřice je podporována snaha o jeho modernizaci (např. internetové rozvody). K zvýšení úrovně stavu budovy a vybavení přispěly i finanční prostředky získané z projektu ROP. Pro potřeby školní družiny došlo k úpravám části školní zahrady a její doplnění o další herní prvky.

Jsou prováděny se pravidelné revize, školení pracovníků (PO, BOZP, práce s dětmi, atd.), je sledováno plnění hygienických předpisů. Drobnější údržba se provádí průběžně, větší a plánované změny a úpravy se souhlasem zřizovatele a v souvislosti se schváleným rozpočtem.

Možnosti rozvoje:

 • navázat v dlouhodobých záměrech modernizace budovy i doplňování vybavení školy (např. návrh - žákovské skříňky místo kabinkových šaten, modernizace sboroven aj.), udržování životnosti pořízeného materiálu, zajištění bezpečnosti objektu, snižování úrazovosti.

 

 Informování veřejnosti

 • Škola nabízí rodičům i veřejnosti široký informační servis služeb: třídní schůzky, Sdružení rodičů, pozvání k osobnímu jednání s rodiči, informační sdělení i letáky (kroužky, sešity na nový školní rok, plavecký výcvik, Školní mléko…), využívá hlášení městského rozhlasu, Zpravodaje novobystřických občanů, okresní tisk, vývěsní skříňky na budově školy. Žáci mají možnost vydávat školní časopis Poškoláček. Zákonní zástupci mají možnost telefonické i e-mailové korespondence.
 • Školní akce a projekty prezentují a podporují dobré vztahy mezi žáky, učiteli a veřejností (např. vánoční dílny, Malování na asfalt s vystoupením zájmových kroužků školy, slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, slavnostní přivítání žáků 1. tříd, atd.).

 

Možnosti rozvoje:

 •  zvážit zavedení pevně stanovených konzultačních hodin (dle zájmu rodičů a žáků).

 

Další součásti subjektu

Mateřská škola:

 • Dříve zvýšená 133 kapacita dětí, dnes pod 100 dětí, ve 4 heterogenních třídách vedených kvalifikovanými učitelkami + 1 předškolní třída, ŠVP MŠ – 10 témat, splňuje materiální, bezpečnostní, hygienické podmínky pro předškolní vzdělávání (nové terénní úpravy zahrady, doplnění herních prvků, aj.), prodloužení provozní doby: 5.45/16.00 hodin.

Možnosti rozvoje:

 • zajištění materiálních a hygienických podmínek, zvyšující se trend zápisu dvouletých dětí do MŠ (dle dlouhodobé koncepce MŠMT, 2020, uvážit zavedení tohoto speciálního oddělení, pracovní pozice – chůva z OP VVV);
 • podpora v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (z Operačního programu
  OP VVV );
 • nová koncepce zápisů a přijímání dětí k předškolnímu a školnímu vzdělávání (harmonogram termínů od r. 2017, spolupráce s PPP, povinný předškolní rok od 1.9.2017, kritéria přijímání, atd.);
 • v dlouhodobém záměru organizace MŠ zvážit blížící se možný odchod některých učitelek MŠ do důchodu a sledovat na to navazující demografický ukazatel v regionu;
 • podporovat provázanost MŠ a ZŠ (např. realizovat společná setkání učitelek MŠ – ZŠ na témata: příprava předškoláků, podpora čtenářské, matematické i počítačové  pregramotnosti, spolupráce v oblasti kompetencí předškolních dětí, zapracovat inovativní prvky např. besídky, besedy rodičů předškoláků s učitelkami budoucích 1. tříd, obměna prvků zápisového řízení do 1. tříd, pořízení interaktivní tabule apod.).

 

Školní družina:

 • 3 oddělení, 3 samostatné třídy – 88/90 žáků z 1. stupně – plná kapacita, 3 vychovatelky (z toho 1 vedoucí vychovatelka ŠD, třetí z vychovatelek je aprobovanou učitelkou pro 1. stupeň), provozní doba prodloužena do 16.00 hodin, měsíční poplatek 100 Kč, dobré materiální vybavení.

Možnosti rozvoje:

 • obnova nábytku (židle, stoly pro děti), vybílení všech tříd
 • modernizace šatny (např. zásuvkové skříňky/ botníky, závěsný prostor na bundy
   a kabáty)- zvážit možnost přesunu ŠD do jiných prostor areálu školy

 

Školní jídelna:

 • Moderní, vybavená školní kuchyně a jídelna po rekonstrukci (2010), i pro MŠ (2012) a další cizí strávníky. Provoz bez závad. Strava zdravá, pestrá a chutná, výběr ze dvou hlavních jídel (označení alergenů).

Možnosti rozvoje:

 • zvýšit počet cizích strávníků, pestrost jídelníčku, mimoškolní využití ŠJ;
 • úprava prostoru šatny.

 

Shrnutí

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice je moderně fungující škola s dlouholetou tradicí. Nabízí kvalitní výuku s velmi dobrým vybavením, kvalifikovaný pedagogický sbor, bezpečné sociální prostředí, smysluplné využití volného času, vytváří žákům podmínky k sebepoznání sloužící k rozvoji individuálních klíčových kompetencí, jež jsou odrazovým můstkem do další etapy jejich života. Rozvoj těchto základních oblastí podporuje i tato koncepce.

 

 

V Nové Bystřici 1.9.2017                                                               Mgr. Marika Hauserová

                                                                                                  ředitelka školy