Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Seznam přijatých dětí…

 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390,  378 33 Nová Bystřice
tel. – ŘŠ : 384 386 433, - ZŘŠ : 388 288 131,  e-mail : zakladni.skola@novabystrice.cz
                                                                                                 www.zs.novabystrice.cz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání  

PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH  1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

Ředitelka Základní  školy a Mateřské školy Nová Bystřice jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 pís.e) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla podle § 46 odst. 1 školského zákona na základě přihlášení dítěte zákonným zástupcem k zápisu k povinné školní docházce takto:

NA ZÁKLADĚ ŘÁDNÉHO ZÁPISU ZE DNE 10. DUBNA 2019

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ BYSTŘICE OD 1. ZÁŘÍ 2019 PŘIJATI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI: Č.j. :

31/2019

32/2019

33/2019

34/2019

35/2019

36/2019

37/2019

38/2019

39/2019

40/2019

41/2019

42/2019

43/2019

44/2019

46/2019

47/2019

48/2019

49/2019

51/2019

52/2019

53/2019

54/2019

55/2019

 

Právo účastníka řízení podle § 67 a násl. správního řádu (seznámení s podklady rozhodnutí) bylo realizováno a potvrzeno podpisem zákonného zástupce při zápisu k povinné školní docházce dne 10. 4. 2019. Odůvodnění s v souladu s § 68 odst. 4 správního řádu neuvádí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice.

Právní účinnost :

Zákonný zástupce se vzdává práva na odvolání. Toto rozhodnutí nabývá první účinnosti 11. 4. 2019.

NA ZÁKLADĚ ZÁPISU ZE DNE 17. DUBNA 2019

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ BYSTŘICE OD 1. ZÁŘÍ 2019 PŘIJATI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI: Č.j.

65/2019     66/2019    67/2019     68/2019        69/2019

Právo účastníka řízení podle § 67 a násl. správního řádu (seznámení  s podklady rozhodnutí) bylo realizováno a potvrzeno podpisem zákonného zástupce při zápisu k povinné školní docházce dne 17. 4.2019. Odůvodnění s v souladu s § 68 odst. 4 správního řádu neuvádí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice.

Právní účinnost :

Zákonný zástupse se vzdává práva na odvolání. Toto rozhodnutí nabývá právní účinnosti 18. 4. 2019

Mgr. Marika Hauserová, ředitelka ZŠ a MŠ Nová Bystřice